Home ข่าว แจ้งระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการเงินและการแก้ไข ข้อมูลผ่านโปรแกรม Emergency Claim Online (EMCO)

emco

หนังสือแจ้งระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการเงินและการแก้ไข ข้อมูลผ่านโปรแกรม EMCO
end_emco.pdf (53.08 kB)


เรื่อง  แจ้งระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการเงินและการแก้ไข ข้อมูลผ่านโปรแกรม Emergency Claim Online (EMCO)
เรียน  ผู้อำนวยการสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่ง
อ้างถึง  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต พระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๔ ง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

 ตามที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับการบริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน อย่างรวดเร็ว ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับการบริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน อย่างรวดเร็ว ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดให้สถานพยาบาลต้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจนพ้นภาวะวิกฤต โดยไม่มีเงื่อนไขในการเรียกค่ารักษาพยาบาล และให้สถานพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมงไปที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป แทนระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณี EMCO ซึ่งเป็นระบบเดิม นั้น  

 ในการนี้ ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายสำหรับข้อมูลผู้รับบริการกรณี EMCO ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ พร้อมทั้งแนบเวชระเบียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑     หากพ้นจากระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะเบิกเงินดังกล่าว และจะดำเนินการปิดระบบโปรแกรม Emergency Claim Online (EMCO) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการดังกล่าว จะเป็นพระคุณอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ 


สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
โทรศัพท์  ๐๖๑-๔๐๓-๔๐๕๕
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวศีตกาล นิลแก้ง /นางสาวอิสรีย์ ชื่นจิตต์เสาวคนธ์ประกาศ

แจ้งระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการเงินและการแก้ไข ข้อมูล EMCO 

[ Download หนังสือ ]

Login Formmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้39
mod_vvisit_counterเมื่อวาน788
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้2325
mod_vvisit_counterเดือนนี้12067
mod_vvisit_counterทุกวัน852142
ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2553